استخدام

1)تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.

2)hعتقاد به اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور.

3)عدم اعتیاد به مواد مخدر.

4)نداشتن سوء پیشینه کیفری و همچنین نداشتن سابقه محکومیت کیفری.

5)داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم.

6)دارا بودن شرایط بازاریابی و فروش محصولات شرکت.